Cơ sở dữ liệu (Database)

Có lẽ các bạn trước khi tham gia vào lĩnh vực Công nghệ thông tin đều nghe đến khái niệm Cơ sở dữ liệu. Điều này rất dễ hiểu bởi như các bạn đã biết một hệ thống thông tin bao gồm tất cả các công nghệ để có thể thu thập, lưu trữ, xử lý, truyền tải và bảo mật thông tin. Trong đó, CSDL chính là phần trọng tâm của bất kỳ hệ thống thông tin nào nhằm lưu trữ dữ liệu theo các mô hình khác nhau từ những tệp tin đơn lẻ như excel, word đến những hạ tầng cơ sở dữ liệu phân tán, hay trên đám mây.

Tuy nhiên để có thể hiểu biết một cách sâu sắc về các khái niệm, thuật toán căn bản trong Cơ sở dữ liệu hay các giải thuật chuẩn hoá cơ sở dữ liệu luôn là một trở ngại lớn với rất nhiều kỹ sư hay quản lý trong lĩnh vực CNTT.

Nằm trong chương trình tổng quát của DevUP với mục tiêu nâng cao kỹ năng thực chiến trong lĩnh vực CNTT cho các bạn, DevUP sẽ trình bày cho các bạn khoá học “Cơ sở dữ liệu” với những ví dụ gần gũi với thực tế, bao gồm cả những kỹ năng truy xuất dữ liệu thông qua các câu lệnh truy vấn dữ liệu SQL, dị thường dữ liệu và xử lý dị thường dữ liệu, chuẩn hoá lược đồ cơ sở dữ liệu, …

Rất mong các bạn sau khi hoàn thành khoá học này sẽ thực hiện được các truy vấn bằng Đại số quan hệ và Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL, nắm được các khái niệm chuyên sâu, các giải thuật và các kỹ thuật thiết kế CSDL cho một hệ thống thông tin!

Giới thiệu

1
Giới thiệu khoá học

Chương 1: Đại cương về Cơ sở dữ liệu

1
Giới thiệu nội dung chương 1
2
2
Cơ sở dữ liệu là gì?
7
3
Hệ cơ sở dữ liệu
10
4
Các mô hình dữ liệu
6
5
Mô hình thực thể liên kết
2
6
Thực thể – Entity
7
7
Thuộc tính – Attribute
5
8
Quan hệ – Relationship
9
Bài tập thực hành
5

Chương 2: Mô hình dữ liệu quan hệ

1
Giới thiệu nội dung chương 2
2
2
Thuộc tính và miền giá trị
3
3
Quan hệ
4
4
Khoá & siêu khoá
5
5
Các thao tác cập nhật dữ liệu
1
6
Phép chèn dữ liệu (Insert)
4
7
Phép xoá dữ liệu (Delete)
5
8
Phép cập nhật dữ liệu (Update)
3
9
Ngôn ngữ đại số quan hệ: Phép hợp (Union)
10
Phép giao (Intersection)
1
11
Phép trừ (Subtraction)
2
12
Phép tích Descartes
2
13
Phép chia
2
14
Phép chọn
2
15
Phép chiếu
2
16
Phép kết nối
5
17
Bài tập thực hành 1
11
18
Bài tập thực hành 2
4

Chương 3: Ngôn ngữ SQL

1
Giới thiệu nội dung chương 3
1
2
Giới thiệu về SQL
5
3
Các câu lệnh và Kiểu dữ liệu
5
4
Ràng buộc và các lệnh trong bảng
10
5
Các thao tác trong SQL
3
6
Mệnh đề SELECT FROM
7
Mệnh đề WHERE
8
8
Mệnh đề ORDER BY
3
9
Mệnh đề GROUP BY
5
10
Truy vấn dữ liệu từ nhiều bảng
4
11
Truy vấn lồng nhau
12
12
Các hàm cơ bản
5
13
Sửa đổi, bổ sung, loại bỏ dữ liệu
3
14
Các phép toán tập hợp
5
15
Bài tập thực hành
10

Chương 4: Thiết kế Cơ sở dữ liệu

1
Giới thiệu nội dung chương 4
1
2
Một số vấn đề chung
6
3
Khái niệm: Phụ thuộc hàm
3
4
Khái niệm: Bao đóng
2
5
Phụ thuộc hàm suy diễn
6
6
Bao đóng
5
7
Khoá
2
8
Thuật toán tìm 1 khoá
6
9
Thuật toán tìm 1 khoá cải tiến
8
10
Thuật toán tìm tất cả các khoá
8
11
Phép tách trên lược đồ quan hệ
11
12
Chuẩn hoá dữ liệu
4
13
Chuẩn 1NF
2
14
Chuẩn 2NF
2
15
Chuẩn 3NF
2
16
Chuẩn hoá lược đồ quan hệ

Chúc mừng, bạn là người đầu tiên đánh giá cho khoá học!

Vui lòng đăng nhập để thực hiện đánh giá.