Lập trình Python cơ bản

Phần 1: Ngôn ngữ lập trình Python

1
Ngôn ngữ lập trình là gì?
9
2
Chương trình máy tính là gì?
8
3
Khái niệm cơ bản trong lập trình
20
4
Khái niệm trong lập trình – Phần 2
15
5
Khái niệm trong lập trình – Phần 3
13
6
Khái niệm trong lập trình – Phần 4
6
7
Tổng quan về Python
7
8
Cài đặt Python
13
9
Docker là gì?
12
10
Câu lệnh cơ bản của Docker
18
11
Sử dụng Dockerfile
13
12
Cài đặt môi trường trên Python
16

Phần 2: Các khái niệm và kiểu dữ liệu căn bản

1
Chương trình Python
10
2
Biến (variable) và phạm vi của biến
17
3
Kiểu dữ liệu (data type) là gì?
16
4
Các từ khoá (keywords) trong Python
5

Chúc mừng, bạn là người đầu tiên đánh giá cho khoá học!

Vui lòng đăng nhập để thực hiện đánh giá.